Благодійні внескиБлагоді́йництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси та майно добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах для вирішення індивідуальних, професійних, культурних, суспільних завдань та життя суспільства.

Благодійництво та благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
подання допомоги талановитій творчій молоді;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Нормативні документи

Конституція України

Цивільний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України " Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 серпня 2000 р. N 1222
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998
№ 1295 " Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015
№ 840 "Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору"


Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 "Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 "Основні засоби" та 123 "Запаси""

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013
№ 611 " Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок йогозастосування" та "Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ"

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

/Files/images/1111.png

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Від 05.09.13 № 1/9-608

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Щодо благодійних внесків

У засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.

Наголошуємо, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012р. № 1/9-272).

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.

Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р.№ 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398.

Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Ішутіна О.П.

481-47-67

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків"
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх закладів.

Наказ МОНУ від 02.06.2004 №440 "Примірне положення про батьківські комітети"
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків"
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Положення про Батьківську раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 128 Харківської міської ради Харківської області

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні внески"

ПАМ’ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90
Роз’яснення щодо інструментів благодійності
Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

  • 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  • 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  • 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  • 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  • 6) публічний збір благодійних пожертв;
  • 7) управління благодійними ендавментами;
  • 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  • 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
Стаття 5.Закону України
«Про благодійну діяльність
та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.Розрахунковий рахунок Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради для внесення благодійних внесків за дорученням

Код ЄДРПОУ 02146334

МФО: 851011

рахунок для ЗНЗ № 31554302225610

Банк: ГУ ДКСУ у Харківській області м. Харків.
Акти оприбуткування благодійної допомоги 2012 рік

Акт № 1 січень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяці 2012 року

Акт № 2 лютий

Акт № 3 лютий

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2012 року

Акт № 4 березень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2012 року

Акт № 5 квітень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2012 року

Акт № 6 травень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2012 року

Акт № 7 червень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2012 року

спонсорської допомоги у липні місяці 2012 року не надавалося

Акт № 8 серпень

Акт № 9 серпень

Акт № 10 серпень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у серпні місяці 2012 року

Акт № 12 жовтень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у жовтні місяці 2012 року

Акт № 14 листопад

Акт № 15 листопад

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у листопаді місяці 2012 року

Акт № 16 грудень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у грудні місяці 2012 року

Акти оприбуткування благодійної допомоги 2013 рік

Акт № 1 січень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяці 2013 року


Акт № 2 лютий

Акт № 3 лютий

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2013 року

Акт № 4 березень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2013 року

Акт № 5 квітень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2013 року

Акт № 6 травень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2013 року

Акт № 7 червень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2013 року

Акт № 8 липень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у липні місяці 2013 року

Акт № 9 серпень

Акт № 10 серпень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у серпні місяці 2013 року

Акт № 11 вересень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у вересні місяці 2013 року

Акт № 12 жовтень

Акт № 13 жовтень

Акт № 14 жовтень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у жовтні місяці 2013 року

Акт № 15 листопад


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу в листопаді місяці 2013 року

Акт № 16 грудень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу в грудні місяці 2013 року

Акти оприбуткування благодійної допомоги 2014 рік

Акт № 1 січень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяця 2014 року

Акт № 2 лютий

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2014 року

Акт № 3 березень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2014 року

Акт №4 квітень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2014 року

Акт № 5 травень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2014 року

Акт № 6 червень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2014 року

Акт № 7 липень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у липні місяці 2014 року

Акт № 9 серпень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у серпні місяці 2014 року


Акт № 10 вересень


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у вересні місяці 2014 року

Акт № 12 жовтень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у жовтні місяці 2014 року


Акт № 15 листопад


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у листопаді місяці 2014 року

Акт № 19 грудень


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у грудні місяці 2014 року


Акти оприбуткування благодійної допомоги за 2015 рік

Акт №1 січень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяці 2015 року

Акт №3 лютий

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2015 року

Акт № 4 березень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2015 року


Акт № 6 квітень


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2015 року


Акт № 11 травень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2015 року


Акт № 16 червень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2015 року

Акт № 20 липень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у липні місяці 2015 року

Акт № 25 серпень

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у серпні місяці 2015 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні місяці 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у вересні місяці 2015 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні місяці 2015 року


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у жовтні місяці 2015 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді місяці 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у листопаді місяці 2015 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні місяці 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у грудні місяці 2015 року

Акти оприбуткування благодійної допомоги за 2016 рік

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2016 року

Інформація про надходження бютжетних коштів у квітні 2016 року

Батьківський та педагогічний колективи, щиро дякують міську владу за допомогу у ремонті та придбання меблів під час підготовки школи до нового навчального року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у червні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2016 року

У ЛИПНІ МІСЯЦІ 2016 РОКУ ОПРИБУТКУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

У серпні МІСЯЦІ 2016 РОКУ ОПРИБУТКУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ


Батьківський та педагогічний колективи, щиро дякують міську владу за допомогу у ремонті та придбання вікон під час підготовки школи до нового навчального року


Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у вересні місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у жовтні місяці 2016 року


Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у листопаді місяці 2016 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні місяці 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у грудні місяці 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У 2017 РОЦІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У СІЧНІ МІСЯЦІ 2017 РОКУ

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у січні місяці 2017 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у лютому місяці 2017 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у березні місяці 2017 року

інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у квітні місяці 2017 року

інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у травні місяці 2017 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у червні місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у червні місяці 2017 року

інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у липні місяці 2017 року


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану спонсорську допомогу у липні місяці 2017 року

У серпні МІСЯЦІ 2017 РОКУ ОПРИБУТКУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану допомогу у вересні місяці 2017 року


Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні місяці 2017 року


Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану допомогу у жовтні місяці 2017 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді місяці 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану допомогу у листопаді місяці 2017 рокуІнформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану допомогу у грудні місяці 2017 року

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у 2018 році

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за надану допомогу у січні місяці 2018 року

ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ БАТЬКАМ ЗА ДОПОМОГУ ТА СПОДІВАЄМОСЯ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!

/Files/images/72731505_541891819_spasibo_solnuysho.gif

Кiлькiсть переглядiв: 235